Εγγραφή μελών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τα επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρολόγου έχοντας αποκτήσει την σχετική για το σκοπό αυτό νομική άδεια διατηρεί γραφείο ή κατάστημα και κατοικεί επίσης εντός Ν. Ημαθίας

Μέλη επίσης του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος και δύο μέλη του Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Συνεταιρισμού και μέχρι δύο διαχειριστές εταίρους Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον όλοι αυτοί δεν ασχολούνται με άλλο άσχετο με το εμπόριο επάγγελμα.

Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση, και να συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησης του, και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση  Συνδέσμου
• Έναρξη εφορίας ή  εκκαθαριστικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι το επάγγελμα είναι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (κωδ.επαγγ.4531)
• Εγγραφή στον ΟΑΕΕ (βεβαίωση ή φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου)
• Δήλωση του Ν.1599/86 ότι «δεν είμαι δημόσιος ούτε ιδιωτικός υπάλληλος και δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλο ομοειδές σωματείο»
• Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
• Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά εγγραφής υποβάλλονται και συμπληρώνονται στα γραφεία του Συνδέσμου


Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης A’ Ειδικότητας – 1ης Κατηγορίας. (προϋποθέσεις για άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος)
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/sd/sectors/Service?id=10963725